Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan dient om verschillende partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat, zoals wettelijk vastgesteld, uit ouders (de oudergeleding) en de leerkrachten (de personeelsgeleding). De directie van de school wordt vaak gevraagd als adviseur de zitting van de raad bij te wonen.

 

De MR heeft samen met de directie wederzijdse aantal agendapunten vastgelegd waar zij zich dit jaar op focussen. Een aantal van deze punten komt vanuit de directie, bijvoorbeeld omdat de MR op die punten zal moeten instemmen. Maar er zijn ook punten die vanuit de MR komen. Zaken die die jaarlijks besproken worden, zijn o.a.; het jaarplan, de begroting, de vakanties en vrije dagen, de formatie, CAO, ouderbetrokkenheid, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RiE), de schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP), de ouderbijdrage.

In het Reglement Medezeggenschapraad zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • omvang en samenstelling van de MR
  • de verkiezing van de MR
  • over welke zaken wie instemmings- of adviesrecht heeft

Klik hier voor het reglement.

Oudergeleding
  • Jacco Calis (vader van Jasmijn en Swaentje)
  • Catelijne van Melle voorzitter (moeder van David en Jacob)
  • Anna Willmer (moeder van Kaja en Noa)
Personeelsgeleding
  • Debbie de Groodt (groep 5/6d)
  • Karin van de Pas (groep 7/8d)
  • vacant

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom als toehoorder, behalve als van tevoren wordt aangegeven dat een agendapunt vertrouwelijk is. Graag wel van te voren aanmelden als u bij een vergadering aanwezig wil zijn via mr.frankendael@amosonderwijs.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de MR via mr.frankendael@amosonderwijs.nl.